slika glava

ORGANI ZDRUŽENJA

PREDSEDNIK

Predsednika Združenja izvoli občni zbor na predlog izvršilnega odbora ali 10 % članov s pravico glasovanja. Izvoljen je za dobo štirih let.

Kandidat za predsednika mora izvršilnemu odboru ali članom, ki ga predlagajo 30 dni pred sklicem občnega zbora, predložiti program dela za svoje mandatno obdobje.

Če je kandidatov več, izvršilni odbor s programi vseh kandidatov seznani člane občnega zbora 15 dni pred sklicem občnega zbora.

Predsednik Združenja ima naslednje naloge in pristojnosti:

 • opravlja naloge predsednika izvršilnega odbora,
 • predstavlja in zastopa Združenje,
 • izvršuje sklepe izvršilnega odbora,
 • vodi seje občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva,
 • vodi seje izvršilnega odbora,
 • poroča izvršilnemu odboru in občnemu zboru o dejavnosti Združenja in realizaciji svojega programa.

Predsednik Združenja odgovarja za zakonito poslovanje in delo Združenja. V zvezi s tem je odgovoren izvršilnemu odboru in občnemu zboru. M(22. in 23. člen STATUTA ZRLS - PRO)

PREDSEDNIK: Aleksander Ozmec


TAJNIK ZDRUŽENJA

Skrbi za:

 • pisarniško poslovanje, korespondenco in arhiv Združenja,
 • vodenje registra članstva in evidentiranje pristopnih izjav,
 • vodenje zapisnikov sej izvršilnega odbora,
 • spodbuja in izvaja druge naloge programske, organizacijsko - koordinacijske narave

Za svoje delo je tajnik odgovoren izvršilnemu odboru Združenja.
(31. člen STATUTA ZRLS – PRO)

TAJNIK: Jana Jašović Memon


BLAGAJNIK ZDRUŽENJA

Skrbi za finančno poslovanje združenja.

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico do vpogleda v listine finančno materialnega poslovanja.

Za svoje delo je blagajnik odgovoren izvršilnemu odboru.
(32. člen STATUTA ZRLS – PRO)

BLAGAJNIČARKA: Cirila Zupanc


IZVRŠILNI ODBOR

Izvršilni odbor je izvršni organ Združenja, ki vodi njegovo delo med dvema občnima zboroma po programih in sklepih sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 • Izvršilni odbor ima najmanj 11 članov.
 • Predsednik Združenja je po funkciji član in predsednik izvršilnega odbora.
 • Strokovni vodja je po funkciji član izvršilnega odbora.
 • Mandatna doba izvršilnega odbora je 4 leta.
 • Člani izvršilnega odbora med seboj imenujejo podpredsednika izvršilnega odbora, tajnika in blagajnika Združenja.
 • Podpredsednik je hkrati tudi podpredsednik Združenja in nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ter opravlja naloge, za katere ga predsednik pisno pooblasti.

Izvršilni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu,
 • je odgovoren za pripravo zaključnega računa,
 • občnemu zboru predlaga v izvolitev predsednika Združenja,
 • skrbi za finančno poslovanje združenja,
 • predlaga občnemu zboru v imenovanje člane strokovnega sveta,
 • predlaga pristojnemu ministrstvu v imenovanje vodjo strokovnega sveta (strokovni vodja),
 • imenuje delovne in organizacijske odbore za izvedbo posameznih nalog, projektov in prireditev,
 • predlaga občnemu zboru v izvolitev častne člane in daje pobude za pohvale in priznanja,
 • upravlja s premoženjem Združenja,
 • pripravlja predloge in dopolnitve statuta oz. aktov Združenja za potrditev na občnem zboru,
 • odloča o višini članarine,
 • sprejema nove člane in črta člane skladno z 12. členom tega statuta,
 • lahko po potrebi spremeni sedež Združenja.

Izvršilni odbor odloča z večino glasov navzočih članov, sklepčen pa je, če je na seji navzočih vsaj 2/3 članov. O sklepih izvršilnega odbora se vodijo zapisniki.
(19., 20. in 21. člen STATUTA ZRLS – PRO)

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA:

Aleksander Ozmec (predsednik)
Miha Tavčar (podpredsednik)
Klemen Turk (stokovni vodja)
Angelika Pristov
Samanta Sušnik
Cirila Zupanc
Jože Janhar
Barbara Turk
Matjaž Hlebš
Jana Jašović Memon
Primož Tanko
Rajko Sinjur
Ina Anzeljc


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor izvoli občni zbor Združenja za dobo 4 let. Sestavljajo ga trije člani in trije namestniki. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršilnega odbora, imajo pa pravico prisostvovati sejam občnega in izvršilnega odbora ter imajo pravico vpogleda v vso dokumentacijo Združenja.

Nadzorni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani in če za sklepe glasujeta vsaj dva člana.

Nadzorni odbor nadzoruje delo organov Združenja, pregleduje in preverja njegovo poslovanje in o tem poroča na sejah občnega zbora. V zvezi s tem mora obvezno podati oceno ali so bili presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za doseganje namena in ciljev Združenja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru.
(34. in 35. člen STATUTA ZRLS – PRO)

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Jože Turk
Milojko Strajnar
Tone Bizjak


ČASTNO RAZSODIŠČE

Predsednika in še 2 člana ter njihove namestnike častnega razsodišča na predlog izvršilnega odbora izvoli občni zbor za dobo 4 let. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov ob prisotnosti vsaj 2 članov.

Častno razsodišče obravnava kršitve članov Združenja kot so:

 • nespoštovanje pravil in sklepov organov Združenja,
 • nespoštovanje rejskega programa,
 • kršenje določil Zakona o varstvu živali,
 • zavestno ravnanje proti interesom Združenja in škodovanje njegovemu ugledu,
 • neupravičeno blatenje članov in funkcionarjev Združenja ter članov strokovnega sveta.


O ugotovitvah častno razsodišče izdaja pismene sklepe in sicer:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep o izključitvi ima prizadeti v roku 30 dni pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloča o zadevi.
(36. člen STATUTA ZRLS – PRO)

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA:

Marjan Verce
Janez Peternel
Matej Hosta


STROKOVNI SVET

Strokovni svet daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih predvsem pri izvajanju naslednjih nalog:

 • priprava in izvajanje rejskega programa,
 • spremljanje, merjenje in preizkušanje lastnosti živali,
 • vrednotenje in interpretacija rezultatov,
 • vodenje rodovniške knjige.

Strokovni svet sestavlja strokovni vodja in 11 članov:

 • 3 predstavniki Kobilarne Lipica,
 • 3 predstavniki Združenja, ki jih predlaga izvršilni odbor in potrdi občni zbor,
 • 5 članov je v strokovni svet imenovanih s strani pogodbenega izvajalca strokovnih nalog (druge priznane organizacije v živinoreji) in morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o živinoreji.

O sestavi strokovnega sveta se rejski organizaciji Kobilarna Lipica in ZRLS usklajujeta po preteku obdobja priznanja izvajanja potrjenega rejskega programa ob pripravi sprememb in dopolnitev rejskega programa za novo obdobje priznanja.

Mandatna doba predstavnikov Združenja v strokovnem svetu je 4 leta. Delo strokovnega sveta vodi strokovni vodja. Strokovni svet mora svoje naloge opravljati po poslovniku, ki ga pripravi na prvi seji in ga predloži v potrditev izvršilnemu odboru.

Naloge strokovnega sveta so še:

 • obravnava predlog letnega programa strokovnih nalog rejskega in selekcijskega programa, ki ga pripravi strokovni vodja in ga predloži v potrditev izvršilnemu odboru,
 • obravnava poročila o izvajanju strokovnih nalog rejskega in selekcijskega programa, ki ga predloži v potrditev izvršilnemu odboru,
 • spremlja novosti na področju zakonodaje, ki ureja konjerejo in spremlja strokovne novosti na področju konjereje ter razpravlja o predlogih svojih članov o dopolnitvah rejskega programa,
 • pripravlja dopolnila rejskega in selekcijskega programa in jih predloži v potrditev občnemu zboru,
 • predlaga, pripravlja in izvaja izobraževalne programe za člane Združenja.

Strokovni svet je za svoje delo odgovoren izvršilnemu odboru in občnemu zboru.

V okviru strokovnega sveta kot strokovni organ deluje: ocenjevalna komisija. Komisijo predlaga strokovni svet, imenuje pa jo izvršilni odbor. V ocenjevalno komisijo so lahko imenovani priznani strokovnjaki s področja konjeništva, (ne glede na to ali so člani Združenja).

Komisija deluje skladno z določili pravnih predpisov za področje konjereje ter na podlagi odločitev rejske organizacije glede na rejski cilj in namen reje. Pri tem daje mnenja in predloge k tistim nalogam rejskega in selekcijskega programa oziroma programa dela Združenja, ki so povezane s spremljanjem in vrednotenjem podatkov s konjeniških tekmovanj in preizkusov delovnih sposobnosti ter sodeluje pri izvajanju teh nalog. Poslovnik za njeno delovanje pripravi strokovni svet, ki mu je ocenjevalna komisija za svoje delo tudi odgovorna.
(24., 25. 26. in 27. člen STATUTA ZRLS – PRO)

člani ZRLS:
Matjaž Hlebš
Klemen Potočnik
Jana Jašović Memon


STROKOVNI VODJA

Strokovni vodja je odgovoren za izvajanje rejskega programa in mora izpolnjevati pogoje, predpisane z Zakonom o živinoreji in podzakonskimi akti.

Strokovni vodja je imenovan s priznanjem rejske organizacije in potrditvijo rejskega programa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - MKGP (pristojno ministrstvo) za obdobje trajanja priznanja rejske organizacije.

Za svoje delo je odgovoren strokovnemu svetu, izvršilnemu odboru in občnemu zboru.

Strokovni vodja opravlja naloge, določene z Zakonom o živinoreji in z rejskim programom, še zlasti pa:

 • zagotavlja izvajanje strokovnih nalog rejskega in selekcijskega programa,
 • zagotavlja izvajanje določil pravil o vodenju rodovniške knjige,
 • spremlja novosti na področju zakonodaje, ki ureja konjerejo in predlaga potrebne dopolnitve rejskega programa,
 • spremlja strokovne novosti na področju konjereje in predlaga dopolnitve rejskega in selekcijskega programa,
 • sodeluje s strokovnimi ustanovami in strokovnimi organi drugih rejskih organizacij v skladu z letnim programom,
 • pripravi predlog letnega programa strokovnih nalog in poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog in ta gradiva predloži v obravnavo strokovnemu svetu najkasneje do zadnjega dne februarja za preteklo leto.

Strokovni vodja je po svoji funkciji član izvršilnega odbora Združenja.
(29. in 30. člen STATUTA ZRLS – PRO)

STROKOVNI VODJA: Klemen Turk, dr.vet.med

 

 

Natisni E-naslov